Regulamin

 1. Biletem uprawniającym do przejazdu jest prawidłowo złożona rezerwacja w postaci SMS, E-MAIL lub ON-LINE (formularz na naszej stronie). Rezerwacje zrobione u kierowcy są nieważne.
 2. Dzień przed wyjazdem w godzinach 9:00 – 12:00 pasażer, który złożył wcześniej rezerwację, jest zobowiązany potwierdzić przejazd. W przypadku braku kontaktu z pasażerem rezerwacja zostaje anulowana.
 3. Cena biletu określona jest według obowiązującego w dniu wystawienia biletu cennika.
 4. Nie ma możliwości uiszczenia płatności po przejeździe tzw. płatność na miejscu.
 5. W okresach przedświątecznych są pobierane zaliczki w wysokości minimum 50 % ceny biletu.
 6. Rezerwacja:
  1. Dokonując rezerwacji w treści maila, sms lub formularza należy podać: imię i nazwisko podróżnego, adres jego odbioru, adres docelowy, datę wyjazdu, kontaktowy numer telefonu.
  2. Rezerwację należy potwierdzić dzień przed terminem wyjazdu.
  3. Nie wolno przekazywać biletu innej osobie bez uzyskania uprzedniej akceptacji ze strony przewoźnika, bilet jest imienny.
  4. W przypadku gdy Podróżny nie odbierania telefonu od pracowników biura, przynajmniej dzień przed wyjazdem, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
  5. Informację n/t rezygnacji z usługi należy zgłosić przynajmniej 12 godzin przed planowanym wyjazdem. Jeżeli rezygnacja nastąpi poza w/w czasem, pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów biletu.
  6. Zmianę daty wyjazdu można dokonać nie później niż 1 dzień przed wyjazdem do godziny 12:00. W przypadku zmiany w krótszym terminie będzie pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 50 % ceny biletu.
  7. Cała kwota wpłacona przez podróżnego, podlega zwrotowi jeżeli rezerwacja została odwołana przez pasażera nie później niż 2 dni przed datą wyjazdu.
  8. Przewoźnik zastrzega sobie prawo niestawiennictwa w ustalonym miejscu i terminie z pasażerem. W przypadku niestawiennictwa pasażera, zostanie on obciążony kosztami podróży w wysokości 100 % ceny biletu. Faktura za przejazd zostanie przesłana na adres zamieszkania.
 7. Bagaż:
  1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu dwóch sztuk bagażu, którego waga nie może przekroczyć łącznie 40 kg, oraz każda sztuka bagażu nie może być większa niż wymiary standardowe określone sumą: długość + wysokość + szerokość = max. 160 cm.
  2. Dodatkowy bagaż może zostać zabrany tylko w przypadku wolnych miejsc za dodatkową opłatą w wys. 20 zł za każde 10 kg. Nadbagaż należy zgłosić przynajmniej dzień przed wyjazdem, opłaty doliczamy do biletu.
  3. Pasażer ma również prawo do przewozu bagażu podręcznego o masie do 5 kg.
 8. Zabrania się przewozu w bagażu i posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym lub “przewoźnikowi” oraz narażać podróżnych na niewygody.
 9. Zabrania się przewozu: alkoholu, papierosów, tytoniu (powyżej dopuszczalnej ilości), narkotyków, broni oraz wszelkich rzeczy niebezpiecznych, wyłączonych z przewozu międzynarodowego.
 10. Zabrania się przewozu zwierząt.
 11. Przewóz dzieci, ze względu na konieczność zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa (fotelik), winien być zgłaszany przed planowaną podróżą.
 12. Podczas podróży obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu.
 13. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w samochodzie lub żądać opuszczenia pojazdu w przypadku gdy Pasażer:
  1. Nie przestrzega warunków umowy o przewóz.
  2. Znajduje się w stanie nietrzeźwym lub stanie wskazującym na chorobę zakaźną.
  3. Zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych Pasażerów.
 14. Przewoźnik ma prawo do pozostawienia na trasie pasażera, jeśli nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych.
 15. Przewoźnik nie odpowiada za szkody polegające na utracie lub zniszczeniu gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz innych cennych przedmiotów.
 16. Przewoźnik nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane opóźnieniem z przyczyn administracyjnych lub w wyniku działania siły wyższej.
 17. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów pojazdów spowodowane zamknięciem granic, awarią samochodu, brakiem wymaganego minimum uczestników.
 18. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i osoby niepełnoletnie podróżujące bez opieki.
 19. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane podaniem przez Pasażera błędnego lub niepełnego adresu.
 20. Przewoźnik nie odpowiada za samowolne oddalenie się Pasażera podczas postoju / przerwy.
 21. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn obiektywnych: postój na granicy, “korki”, warunki atmosferyczne.
 22. Przewoźnik nie odpowiada za pozostawiony bagaż.
 23. Ze względu na specyfikę usługi przewozowej mikrobusem „od drzwi do drzwi”, czas ten uzależniony jest od odległości pomiędzy miastami (adresami), z których odbierani są klienci.
 24. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu, uprawniającego do przekroczenia granic.
 25. Niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe Pasażer winien zapiąć pasy bezpieczeństwa. Mandat za brak zapiętego pasa bezpieczeństwa reguluje Pasażer.
 26. Pasażer odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi, w tym za umyślne lub wskutek zaniedbania znaczne zanieczyszczenie pojazdu.
 27. Pasażer dba o czystość w busie, wymagane jest posprzątanie po sobie śmieci. W przypadku znacznego zabrudzenia pojazdu Przewoźnik zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom czyszczenia, prania itd.
 28. W przypadku uszkodzenia pojazdu Pasażer zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.
 29. Pasażer odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone pozostałym pasażerom, w tym za uszkodzenie ich bagażu.
 30. Pasażer zobowiązany jest do stosowania się do zapisów niniejszego regulaminu, zaleceń kierowców wydawanych podczas podróży, zasad bezpieczeństwa i higieny.
 31. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 32. Wszelkie sprawy sporne nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane zgodnie z ustawą Prawo przewozowe oraz Kodeksem Cywilnym.
Zadzwoń
+48 605 356 742
Zadzwoń
Przewiń do góry