REGULAMIN

1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest ważny bilet pasażerski "przewoźnika", zwany dalej biletem.
2. Bilet można nabyć w drodze rezerwacji elektronicznej poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej przewoźnika, drogą mailową, telefoniczną lub poprzez sms. W przypadku biletu zakupionego drogą elektroniczną, bilet traci ważność w przypadku jego niewykorzystania (nie stawienia się pasażera w określonym czasie w miejscu odjazdu).
3. Cena biletu określona jest według obowiązującego w dniu wystawienia biletu, cennika.
4. Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie, mailowo, sms lub przez stronę internetową. Rezerwacje zrobione u kierowcy są nieważne.
5. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją warunków regulaminu.
6. Rezerwacja:
Dokonując rezerwacji w treści maila, sms lub formularza należy podać: imię i nazwisko podróżnego, adres jego odbioru, adres docelowy, datę wyjazdu, kontaktowy numer telefonu.
Rezerwację należy potwierdzić dzień przed terminem wyjazdu.
Informację n/t rezygnacji z usługi należy zgłosić przynajmniej 12 godzin przed planowanym wyjazdem.
Nie wolno przekazywać biletu innej osobie bez uzyskania uprzedniej akceptacji ze strony przewoźnika, bilet jest imienny.
W przypadku gdy Podróżny nie odbierania telefonu od pracowników biura, przynajmniej 2 dni przed wyjazdem, rezerwacja zostaje  automatycznie anulowana.
7. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu dwóch sztuk bagażu, którego waga nie może przekroczyć łącznie 40 kg, oraz każda sztuka bagażu nie może być większa niż wymiary standardowe określone sumą: długość + wysokość + szerokość = max. 160 cm. Dodatkowy bagaż może zostać zabrany tylko w przypadku wolnych miejsc za dodatkową opłatą w wys. 20zł za każde 10kg.
Pasażer ma również prawo do przewozu bagażu podręcznego o masie do 5kg.
8. Zabrania się przewozu w bagażu i posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym lub "przewoźnikowi" oraz narażać podróżnych na niewygody.
Zabrania się przewozu: alkoholu, papierosów, tytoniu (powyżej dopuszczalnej ilości),narkotyków, broni oraz wszelkich rzeczy niebezpiecznych, wyłączonych z przewozu międzynarodowego.
Możliwość oraz ewentualne zasady przewozu małych zwierząt domowych winny być ustalane z przewoźnikiem przed rozpoczęciem podróży.
Przewóz dzieci, ze względu na konieczność zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa (fotelik), winien być zgłaszany przed planowaną podróżą.
Podczas podróży obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu.
9. Zmianę daty wyjazdu można dokonać nie później niż 7 dni przed wyjazdem. W przypadku zmiany w terminie krótszym niż 7 dni będzie pobierana opłata manipulacyjna w wys. 10% zastosowanej taryfy.
Przy zwrocie biletu przewoźnik dokonuje następujących potrąceń od ceny taryfowej biletu:
10% ceny niewykorzystanego biletu, jeśli został zwrócony wcześniej, niż na 31 dni przed datą odjazdu,
25% ceny niewykorzystanego biletu, jeśli został zwrócony między 15 a 30 dniem przed datą wyjazdu,
50% ceny niewykorzystanego biletu, jeśli został zwrócony między 14 a 3 dniem przed datą wyjazdu,
całą kwotę wpłaconą przez podróżnego, jeśli został zwrócony później niż na 3 dni przed datą wyjazdu,
10.  Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w samochodzie lub żądać opuszczenia pojazdu w przypadku gdy pasażer:
nie przestrzega warunków umowy o przewóz,
znajduje się w stanie nietrzeźwym lub stanie wskazującym na chorobę zakaźną;
zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów.
11.  Przewoźnik ma prawo do pozostawienia na trasie pasażera, jeśli nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych.
12.  Przewoźnik nie odpowiada za szkody polegające na utracie lub zniszczeniu gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz innych cennych przedmiotów.
13.  Przewoźnik nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane opóźnieniem z przyczyn administracyjnych lub w wyniku działania siły wyższej.
14.  Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów pojazdów spowodowane zamknięciem granic, awarią samochodu, brakiem wymaganego minimum uczestników.
15.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i osoby niepełnoletnie podróżujące bez opieki.
16.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane podaniem przez pasażera  błędnego lub niepełnego adresu.
Przewoźnik nie odpowiada za samowolne oddalenie się pasażera podczas postoju / przerwy.
Przewoźnik zastrzega sobie prawo niestawiennictwa w terminie ustalonym z klientem, jeśli ten nie  potwierdzi wyjazdu lub ma wyłączony telefon.
Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn obiektywnych: postój na granicy, "korki", warunki atmosferyczne.
Przewoźnik nie odpowiada za pozostawiony bagaż.
17.  Ze względu na specyfikę usługi przewozowej mikrobusem €žod drzwi do drzwi€, czas ten uzależniony jest także od odległości pomiędzy miastami, z których odbierani są klienci.
18.  Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu, uprawniającego do przekroczenia granic.
Pasażer zobowiązany jest do stawiennictwa przed planowanym odjazdem, w miejscu ustalonym wcześniej z Przewoźnikiem.
Niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe Pasażer winien zapiąć pasy bezpieczeństwa. Mandat za brak zapiętego pasa bezpieczeństwa reguluje Pasażer.
Pasażer odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi, w tym za umyślne lub wskutek zaniedbania znaczne zanieczyszczenie pojazdu.
W przypadku znacznego zabrudzenia pojazdu Przewoźnik zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom czyszczenia, prania itd.
W przypadku uszkodzenia pojazdu Pasażer zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.
Pasażer odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone pozostałym pasażerom, w  tym za uszkodzenie ich bagażu.
19.  Pasażer zobowiązany jest do stosowania się do zapisów niniejszego regulaminu, zaleceń kierowców wydawanych podczas podróży, zasad bezpieczeństwa i higieny.
20.  Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją warunków regulaminu.
21.  Wszelkie sprawy sporne nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane zgodnie z ustawą Prawo przewozowe oraz Kodeksem Cywilnym.